Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van EGO Europe GmbH


§ 1 Algemene bepalingen

(1)     Deze Algemene Handelsvoorwaarden ("AGB") zijn van toepassing op al onze zake-lijke relaties met onze klanten ("Klant"), in het bijzonder op contracten voor de verko-op en/of levering van roerende zaken ("Goederen"), ongeacht of we de Goederen zelf produceren of deze van leveranciers kopen (secs. 433, 650 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)). De AGB zijn alleen van toepassing als de klant een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal vermogen is.
(2)     Tenzij anders is overeengekomen, zijn de AGB in de versie die van toepassing is op het moment dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst of in de versie die het laatst in tekstvorm aan de Klant is meegedeeld, ook van toepassing op soortgelijke toekoms-tige contracten zonder dat we er bij het aangaan van een soortgelijk contract opnieuw naar hoeven te verwijzen.
(3) In de relatie met onze klanten zijn uitsluitend onze AGB van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant maken alleen deel uit van het contract indien en voor zover wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met de toepassing ervan. Dit toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, in het bijzonder ook wanneer wij een overeenkomst uitvoeren zonder voorbehoud te maken, hoewel wij op de hoogte waren van de algemene handelsvoorwaarden van de klant.
(4)     Individuele overeenkomsten die in een individueel geval met de Klant worden gesloten (inclusief aanvullende overeenkomsten, addenda en wijzigingen) hebben voorrang op deze AGB. Alleen een schriftelijk contract en/of een schriftelijke bevestiging bepalen de inhoud van dergelijke overeenkomsten, behoudens tegenbewijs.
(5)     Verklaringen en mededelingen die de klant ons na het sluiten van het contract moet doen (bijv. het stellen van termijnen, meldingen van gebreken, een verklaring van ont-binding of vermindering van de koopprijs [Rücktritt of Minderung]), moeten in tekst- of schriftelijke vorm worden gedaan om effectief te zijn. Wettelijke formele bepalin-gen en verdere bewijzen, in het bijzonder in het geval van twijfel over de legitimiteit van de persoon die de verklaring of kennisgeving doet, blijven onaangetast.
(6)     Verwijzingen naar de toepassing van wettelijke bepalingen hebben alleen betekenis ter verduidelijking. Zelfs zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalin-gen daarom van toepassing, behalve voor zover gewijzigd door of expliciet uitgesloten in deze AGB.


§ 2 Sluiting van het contract

(1)     Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook als wij catalogi, techni-sche documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, kostenberekeningen, ver-wijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten - ook in elektronische vorm - aan de klant verstrekken.
(2)     De aankooporder van de Klant voor de Goederen wordt beschouwd als een bindend aanbod om een contract aan te gaan. Tenzij anders vermeld in de aankooporder, heb-ben wij het recht om dit aanbod om een contract aan te gaan binnen 2 weken na de da-tum van ontvangst door ons te accepteren. Onze aanvaarding kan schriftelijk (bijv. door middel van een orderbevestiging), in tekstvorm of door het leveren van de Goede-ren aan de Klant worden gegeven.
(3)     Wij behouden ons de eigendom en het auteursrecht voor van en op alle door ons uitge-brachte offertes en kostenramingen en van en op de aan afnemer ter beschikking ge-stelde formules, specificaties en in tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, brochures, catalogi, modellen, gereedschappen en andere bescheiden en hulpmiddelen. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag de afnemer deze zaken niet als zodanig aan der-den ter beschikking stellen, noch mag de afnemer de inhoud daarvan voor derden toe-gankelijk maken, mag de afnemer deze niet openbaar maken, niet zelf of via derden gebruiken of verveelvoudigen. Afnemer zal deze zaken op ons verzoek volledig aan ons retourneren en eventueel gemaakte kopieën daarvan vernietigen indien deze niet meer door afnemer nodig zijn in het kader van de normale bedrijfsuitoefening of indien onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.


§ 3 Leveringstermijn en verzuim van levering

(1)     De door ons verstrekte informatie over de leveringstermijn is niet bindend, tenzij indi-vidueel een leveringstermijn is overeengekomen. Voorwaarde voor het nakomen van de leveringstermijn door ons is dat bij het afsluiten van het contract alle vragen van commerciële en technische aard met betrekking tot het te leveren artikel zijn opgehel-derd en dat de klant de op hem rustende verplichtingen, bijvoorbeeld eventuele mede-werking, is nagekomen en de eventueel in de tussenliggende periode verschuldigde be-talingen heeft verricht; anders wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. 
(2)     Als wij ons om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn niet kunnen houden aan bindende leveringstermijnen (onbeschikbaarheid van de prestatie), zullen wij de klant hiervan zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen en tegelijkertijd de ver-wachte nieuwe leveringstermijn meedelen. Als de prestatie ook in de loop van de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht om ons geheel of ge-deeltelijk uit het contract terug te trekken; wij zullen de reeds door de klant gedane be-talingen zonder onnodige vertraging terugbetalen. Als niet beschikbaar zijn van de prestatie in de zin van deze alinea geldt in het bijzonder het niet op tijd leveren aan ons door onze eigen leverancier, wanneer wij een overeenkomstige dekkingstransactie [Kongruentes Deckungsgeschäft] hebben afgesloten, wanneer noch wij noch onze le-verancier schuld hebben of wanneer wij in een afzonderlijk geval niet verplicht zijn om te leveren.
(3)     Het optreden van ons verzuim in de levering wordt bepaald door de wettelijke bepalin-gen. In elk geval is echter een aanmaning van de klant vereist. 
(4)     De rechten van de klant op grond van § 8 van deze AGB en onze wettelijke rechten, in het bijzonder in het geval van uitsluiting van de verplichting tot nakoming (bijv. van-wege onmogelijkheid van nakoming of omdat nakoming niet redelijk is en/of vanwege aanvullende nakoming), blijven onaangetast.


§ 4 Levering, risico-overgang, gebrek aan aanvaarding 

(1)     Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats af fabriek magazijn van EGO in Duitsland (volgens de INCOTERMS die gelden op het moment dat het betreffende contract wordt afgesloten); het magazijn van EGO in Duitsland is ook de plaats van uitvoering van de levering en van eventuele aanvullende prestaties. De goederen wor-den op verzoek en op kosten van de klant naar een andere plaats van bestemming ver-zonden (verkoop met vervoer van goederen [Versendungskauf]). Tenzij anders overe-engekomen, hebben wij het recht om het type verzending (in het bijzonder de vervo-ersmaatschappij, de verzendroute, de verpakking) zelf te bepalen. 
(2)    Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de Goederen gaat uiterlijk bij de overhandiging van de Goederen over op de koper. In het geval van een verkoop waarbij Goederen worden vervoerd, gaat het risico van onopzettelijk ver-lies en onopzettelijke verslechtering van de Goederen en het risico van vertraging al over op het moment dat de Goederen worden geleverd aan de vervoerder, de expedi-teur of aan de persoon of organisatie die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. 
(3)     Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding, nalaat om medewerking te verle-nen of indien onze levering wordt vertraagd om andere redenen waarvoor de klant ver-antwoordelijk is, hebben wij het recht om vergoeding te eisen van de schade die hieruit voortvloeit, met inbegrip van bijkomende kosten (bv. opslagkosten). Hiertoe berekenen wij een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van [...] EUR per kalenderdag, te reke-nen vanaf de uiterste leverdatum of - bij gebreke van een uiterste leverdatum - vanaf de mededeling dat de goederen gereed zijn voor verzending. Het bewijs van een hogere schade en onze wettelijke aanspraken (in het bijzonder vergoeding van bijkomende kosten, redelijke schadevergoeding, opzegging) blijven onaangetast; het forfaitaire be-drag wordt echter verrekend met verdere geldvorderingen. De koper heeft het recht om te bewijzen dat wij helemaal geen schade hebben geleden of dat de schade aanzienlijk lager is dan het bovengenoemde forfaitaire bedrag.


§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1)     Tenzij in een afzonderlijk geval anders is overeengekomen, gelden onze ca-talogusprijzen die van kracht zijn op de datum waarop het contract wordt gesloten; dit zijn de prijzen af fabriek inclusief btw, maar exclusief verpakking. Bij wijzigingen van onze prijzen of hun berekeningsgrondslag tot aan de leveringsdatum behouden wij ons het recht voor om onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen; dit geldt echter al-leen voor levertermijnen van meer dan 4 maanden en voor prijsaanpassingen van ma-ximaal 10%; voor prijsaanpassingen van meer dan 10% is een nieuwe prijsafspraak vereist; indien een dergelijke afspraak niet binnen 14 dagen na ontvangst van een dien-overeenkomstige offerte van onze kant tot stand komt, behouden wij ons het recht voor om ons door een schriftelijke mededeling uit het contract terug te trekken.
(2)     Indien de Klant de Goederen wenst te laten verzenden (verkoop met vervoer van Goe-deren, zie § 4 lid 1 hierboven), draagt de Klant de transportkosten vanaf de fabriek en de kosten van een door de Klant gewenste transportverzekering. Eventuele douan-eheffingen, belastingen en andere overheidsheffingen zijn voor rekening van de Klant.
(3)     Tenzij anders overeengekomen, is de koopprijs verschuldigd en betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en levering zonder aftrek.
(4)     In het kader van een lopende zakenrelatie hebben wij te allen tijde het recht om uitslui-tend tegen vooruitbetaling geheel of gedeeltelijk te leveren. Uiterlijk in de opdrachtbe-vestiging maken wij een overeenkomstige reservering.
(5)     Wissels en cheques worden enkel aanvaard op basis van een uitdrukkelijke overe-enkomst en enkel als betaling en onder voorbehoud van onze aanvaarding in elk afzon-derlijk geval. Eventuele kosten of andere lasten zijn ten laste van de klant en dienen onmiddellijk te worden betaald.
(6)     De Klant is in verzuim onmiddellijk na het verstrijken van de betalingstermijn volgens § 5 subsec. 3. Tijdens het verzuim is over de koopprijs een rente verschuldigd ter hoog-te van de op dat moment geldende wettelijke vertragingsrente. Wij behouden ons het recht voor om verdere vertragingsschade te eisen. Ons recht om vanaf de vervaldatum handelsrente van handelaren te eisen, blijft onaangetast (§ 353 Duits Wetboek van Ko-ophandel (HGB)).
(7)     De Klant heeft alleen het recht op verrekening of het recht van retentie voor zover de vordering van de Klant door een onherroepelijk vonnis van een rechtbank is vastge-steld of onbetwist is. Bij gebreken aan de levering worden de rechten van de Klant, in het bijzonder de rechten op grond van § 7 lid 4 zin 2 van deze AGB, met inbegrip van de rechten op grond van § 7 lid 4 zin 2 van deze AGB, niet opeisbaar. 4 zin 2 van deze AGB onaangetast.
(8)     Als na het afsluiten van het contract blijkt (bijv. door een aanvraag tot het openen van een insolventieprocedure) dat onze aanspraak op betaling van de koopprijs in gevaar komt door de betalingsonmacht van de klant, dan hebben wij volgens de wettelijke be-palingen het recht om de nakoming te weigeren en het contract te ontbinden (§ 321 BGB) - eventueel na het stellen van een termijn. 


§ 6 Eigendomsvoorbehoud

(1)     In afwachting van de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderin-gen uit hoofde van het koopcontract en een lopende zakenrelatie (gewaarborgde vor-deringen) behouden wij ons de eigendom van en de rechten op de verkochte Goederen voor.
(2)     De onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen mogen vóór volledige betaling niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen. De Klant dient ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien een insolventieprocedure is aangevraagd of indien derden beslag hebben gelegd op de Goederen die ons toebeho-ren (bijv. beslagleggingen).
(3)     In het geval van contractbreuk door de Klant, in het bijzonder wanneer de Klant de verschuldigde aankoopprijs niet betaalt, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en om de teruggave van de Goederen te eisen op grond van het eigendomsvoorbehoud en de ontbinding. Indien de Klant de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden indien wij de Klant reeds een redelijke en tevergeefs verstreken betalingster-mijn hebben gesteld of indien het stellen van een dergelijke termijn volgens de wet-telijke bepalingen overbodig is.
(4)     In afwachting van herroeping volgens lid (c) hieronder, heeft de Klant het recht om de Goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen en/of te verwerken in de nor-male uitoefening van zijn bedrijf. In dit geval zijn de onderstaande bepalingen aanvul-lend van toepassing.
(a)     Het eigendomsvoorbehoud geldt voor de volledige waarde van de producten die ontstaan door het verwerken, mengen of combineren van onze goederen, waarbij wij als fabrikant worden beschouwd. Indien bij verwerking, vermenging of com-binatie van de goederen met producten van derden hun eigendomsrecht gehand-haafd blijft, verwerven wij mede-eigendom naar rato van de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het aldus ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbe-houd geleverde Goederen.
(b)     De Klant draagt reeds nu de vorderingen tegen derden die voortvloeien uit de doorverkoop van de Goederen of van het gecreëerde product, volledig of ten be-lope van ons mede-eigendomsaandeel in overeenstemming met het bovenstaande lid, tot zekerheid aan ons over. Wij aanvaarden de overdracht. De in lid 2 geno-emde verplichtingen van de klant gelden ook ten aanzien van de overgedragen vorderingen.
(c)     De klant blijft gerechtigd om naast ons de vordering te innen. Wij verplichten ons om de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, voor zover er geen sprake is van een gebrek aan financiële draagkracht bij de klant en wij onze aanspraak op eigendomsvoorbehoud niet do-en gelden door een recht volgens lid 3 uit te oefenen. Als dit het geval is, kunnen wij echter eisen dat de klant ons de overgedragen vorderingen en de debiteuren ervan meedeelt, alle voor de inning vereiste informatie verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht. Bovendien hebben we in een dergelijk geval het recht om de machti-ging van de klant voor het doorverkopen en verwerken van de goederen onder ei-gendomsvoorbehoud in te trekken.
(d)     Als de realiseerbare waarde van de zekerheid onze vorderingen met meer dan 10% overstijgt, geven we een zekerheid van onze keuze vrij als de klant daarom vraagt.


§ 7 Vorderingen wegens gebreken

(1)     De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de Klant in het geval van kwaliteits- en eigendomsgebreken (inclusief verkeerde en korte levering evenals onjuiste montage/installatie of ontoereikende instructies), behalve voor zover hieron-der anders is bepaald. 
(2)    In het geval van Goederen met digitale elementen of andere digitale inhoud zijn wij alleen verplicht de digitale inhoud ter beschikking te stellen en, indien van toepassing, te actualiseren voor zover dit uitdrukkelijk voortvloeit uit een kwaliteitsovereenkomst [Beschaffenheitsvereinbarung]. In dit opzicht aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor publieke verklaringen van de fabrikant en andere derden met betrekking tot der-gelijke digitale elementen of inhoud.
(3)     Voorwaarde voor reclamaties door de klant is dat de klant heeft voldaan aan zijn wet-telijke onderzoeks- en reclamatieverplichtingen (§ 377, 381 HGB). Als een gebrek tijdens het onderzoek of op een later tijdstip aan het licht komt, moet dit zonder onnodige vertraging schriftelijk aan ons worden gemeld. Kennisgeving wordt geacht zonder onnodige vertraging te zijn gedaan als dit binnen twee weken na levering gebe-urt, waarbij de termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de kennisgeving op tijd wordt verzonden. Niettegenstaande deze plicht om de Goederen te onderzoeken en bezwaar te maken tegen gebreken, dient de Klant eventuele duidelijke gebreken (met inbegrip van onjuiste leveringen en te late levering) binnen twee weken na levering schriftelijk te melden, waarbij ook hier de termijn geacht wordt te zijn nageleefd indien de melding tijdig is verzonden. Indien de klant nalaat een behoorlijk onderzoek uit te vo-eren en/of het gebrek te melden, is onze aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig/juist gemelde gebrek uitgesloten.
(4)    Als de geleverde zaak gebrekkig is, kunnen we eerst kiezen of we de aanvullende prestatie verrichten door het gebrek te verhelpen (rectificatie) of door een zaak zonder gebreken te leveren (vervangende levering). Als de door ons gekozen vorm van na-koming voor de klant in het betreffende geval onduldbaar is, kan de klant deze af-wijzen. Ons recht om aanvullende prestaties onder de wettelijke voorwaarden te weige-ren, blijft onaangetast.
(5)    Wij hebben het recht om de verschuldigde aanvullende prestatie afhankelijk te stellen van de betaling van de verschuldigde koopprijs door de klant. De klant heeft echter het recht om een passend deel van de koopprijs in te houden dat overeenkomt met het ge-brek.
(6)     De klant dient ons de tijd en gelegenheid te geven die nodig zijn voor de verschuldigde aanvullende prestatie; in het bijzonder dient de klant ons de gereclameerde goederen voor onderzoeksdoeleinden te overhandigen. Bij levering van vervangende goederen dient de klant op ons verzoek de gebrekkige zaak conform de wettelijke bepalingen aan ons terug te geven; de klant heeft echter geen recht op teruggave van de gebrekki-ge zaak.
(7)    Aanspraken van de Klant op vergoeding van onkosten volgens sec. 445a para. 1 BGB zijn uitgesloten, tenzij de laatste overeenkomst in de leveringsketen een koop van con-sumptiegoederen is (§§ 478, 474 BGB) of een consumentenovereenkomst voor de le-vering van digitale producten (§§ 445c zin 2, 327 lid 5, 327u BGB). Aanspraken van de Klant op schadevergoeding of vergoeding van verspilde kosten bestaan ook in geval van gebreken alleen in overeenstemming met de bepalingen van §§ 8, 9 hieronder en zijn voor het overige uitgesloten.


§ 8 Overige aansprakelijkheid

(1)     In het geval van een schending van contractuele of niet-contractuele verplichtingen, is onze aansprakelijkheid in overeenstemming met de bepalingen van de wet, behalve voor zover anders bepaald in deze AGB, met inbegrip van de hieronder uiteengezette voorwaarden.
(2)    Wij zijn aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - met betrekking tot schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid [Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit]. In geval van lichte nalatigheid [einfache Fahrlässigkeit] zijn wij al-leen aansprakelijk als volgt, onder voorbehoud van een minder strenge aansprakelijk-heidsnorm in overeenstemming met wettelijke bepalingen (bijv. voor zorgvuldigheid in eigen zaken [diligentia quam in suis rebus]):
a)     voor schade als gevolg van letsel aan leven of ledematen of aantasting van de ge-zondheid, 
b)     voor schade die het gevolg is van een niet onaanzienlijke schending van een we-zenlijke contractuele verplichting (een verplichting die, wanneer deze wordt nagekomen, de correcte uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maakt en waarvan de contractpartner mag vertrouwen op naleving en dit ook regelmatig doet); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade die typisch kan optreden.
(3)     De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit het bovenstaande subsec. 2 hierboven gelden ook in het geval van plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wiens schuld wij volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk zijn. Ze zijn niet van toepassing voor zover wij een gebrek opzettelijk hebben verzwegen of een ga-rantie voor de eigenschappen van de goederen hebben     gegeven, noch zijn ze van toepassing op claims van de klant volgens de Duitse wet op productaansprakelijkheid.
(4) De klant kan het contract alleen opzeggen of beëindigen op grond van een plichtsverzuim dat geen gebrek is, als wij verantwoordelijk zijn voor het plichtsverzuim. Een vrij op-zeggingsrecht van de klant (in het bijzonder volgens § 650, 648 BGB) is uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen.


§ 9 Verjaringstermijn

(1)     In afwijking van sec. 438 (1) nr. 3 BGB en/of sec. 634a (1) nr. 3 BGB bedraagt de al-gemene verjaringstermijn voor aanspraken op grond van kwaliteits- en eigendomsge-breken een jaar vanaf de datum van levering. 
(2)     De bovengenoemde verjaringstermijn van het recht dat van toepassing is op koopove-reenkomsten en/of het recht dat van toepassing is op overeenkomsten voor werk en diensten is ook van toepassing op contractuele en buitencontractuele schadeclaims van de Klant die gebaseerd zijn op een gebrek in de Goederen, tenzij de toepassing van de normale wettelijke verjaringstermijn (§§ 195 en 199 BGB) in een individueel geval tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Schadeclaims van de Klant volgens § 8 lid 2 zin 1 en zin 2 a). 2 zin 1 en zin 2 a) en onder de Duitse productaansprakelijkheidswet zijn echter uitsluitend onderworpen aan de wettelijke verjaringstermijnen.


§ 10 Gebruik van software

Voor zover software tot de leveringsomvang behoort, wordt aan de Klant een niet-exclusief recht verleend tot het gebruik van de geleverde software inclusief de bijbehorende documen-tatie. De software wordt geleverd voor gebruik op het leveringsvoorwerp waarvoor het bestemd is. Gebruik van de software op meer dan één systeem is verboden. De klant mag de software alleen reproduceren, bewerken, vertalen of van de objectcode naar de broncode converteren voor zover dit wettelijk is toegestaan (art. 69a e.v. van de Duitse auteurswet (UrhG)). Duitse auteurswet (UrhG)). De klant verbindt zich ertoe om geen informatie van de fabrikant te verwijderen - in het bijzonder copyrightvermeldingen - en deze niet te wijzigen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Alle andere rechten op de software en de documentatie, inclusief kopieën daarvan, blijven bij EGO en/of de softwareleveran-cier. Het verlenen van sublicenties is niet toegestaan.


§ 11 Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

(1)     De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing op deze AGB en op de contractuele relatie tussen de Klant en ons, met uitsluiting van uniform internationaal recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten be-treffende roerende zaken.
(2)    Indien de klant koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeien uitslu-itend     de rechtbanken bevoegd die bevoegd zijn voor onze zetel in Steinheim, Duits-land. Dit geldt mutatis mutandis als de klant ondernemer is in de zin van § 14 BGB. 14 BGB. Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht om een vordering in te stellen op de plaats waar de leveringsverplichting conform deze AGB of een voorafgaande in-dividuele overeenkomst is nagekomen of op de algemene bevoegde rechtbank van de klant. Bepalingen van de wet die voorrang hebben, met name met betrekking tot de exclusieve bevoegdheid, blijven onaangetast.

Promotionele voorwaarden

GRATIS set 15.0Ah accu’s - Zitmaaier promotie

Ontvang uw gratis eerste set 15.0Ah accu's, ter waarde van €838, bij aankoop van een van EGO's zitmaaiers (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S, TR3800E-B, of TR4200E). Deze exclusieve aanbieding is alleen geldig bij deelnemende erkende EGO dealers van 01/01/2024 tot 30/06/2024 of zolang de voorraad strekt (op=op!).

Binnen de aangegeven actieperiode ontvangt u bij aankoop van een EGO zitmaaier (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S, TR3800E-B, of TR4200E) in één enkele transactie een gratis 10,0Ah accu (BA5600T) en een 5,0Ah accu (BA2800T), samen ter waarde van €838.

Uw gratis accu's (1 x BA5600T en 1 x BA2800T) worden geleverd door de deelnemende erkende EGO dealer bij wie u de EGO zitmaaier (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S, TR3800E-B of TR4200E) hebt gekocht.

Let op: deze actie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, kortingen of acties.

In het geval dat de accu’s tijdelijk niet op voorraad zijn, krijgen klanten geen alternatief gratis product. Alle gratis producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid, niet overdraagbaar en hebben geen alternatief in contanten.

Als het product rechtstreeks aan de consument wordt geleverd, kunnen extra kosten voor verwerking en verzending van toepassing zijn.

De vermelde waarde van het gratis product is correct gebaseerd op de prijs gepubliceerd door www.egopowerplus.be op 01/01/2024.

AANBIEDING 40AH VOOR 50% - 4 x 10.0Ah batterijen - zitmaaier promotie

Ontvang 4 x 10.0Ah accu's (BA5600T) voor 50% van de bruto verkoopprijs, ter waarde van €1119, bij aankoop van één enkele EGO zitmaaier (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S, TR3800E-B, of TR4200E). Deze exclusieve aanbieding is alleen van toepassing bij deelnemende erkende EGO dealers van 01/01/2024 tot 31/12/2024 of zolang de voorraad strekt (op=op!).

Binnen de aangegeven actieperiode, bij aankoop van een EGO zitmaaier (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S, TR3800E-B, of TR4200E) voor één enkele transactie, ontvangt u 4 x 10.0Ah accu's (BA5600T) voor 50% ter waarde van €1119.

Uw 4 x 10.0Ah (BA5600T) accu's worden geleverd door de deelnemende erkende EGO dealer bij wie u de EGO zitmaaier (ZT4200E-L, ZT5200E-L, ZT4200E-S, TR3800E-B, of TR4200E) in één enkele transactie hebt gekocht.

Let op: deze actie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, kortingen of acties. In het geval dat de batterijen tijdelijk niet op voorraad zijn, krijgen klanten geen gratis alternatief product.

Alle promotionele producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, niet overdraagbaar en hebben geen alternatief in contanten. Er kunnen extra verwerkings- en verzendkosten van toepassing zijn als het product rechtstreeks aan de consument wordt geleverd.

De vermelde waarde van de promotionele producten is correct gebaseerd op de prijs gepubliceerd door www.egopowerplus.be per 01/01/2024.

GRATIS 2,5Ah accu - Promotie voor ventilatoren

Ontvang een gratis 2,5Ah accu (BA1400T) ter waarde van €139, bij aankoop van een EGO Vernevelingsventilator (FN1800E) in één enkele transactie. Deze exclusieve aanbieding is alleen geldig bij deelnemende erkende EGO dealers van 01/01/2024 tot 31/12/2024 of zolang de voorraad strekt (op=op!).

Klanten die een EGO Vernevelingsventilator (FN1800E) kopen in één enkele transactie hebben recht op een gratis 2,5Ah batterij (BA1400T), binnen de aangegeven actieperiode. De gratis accu wordt geleverd door de deelnemende erkende EGO Dealer, waar de in aanmerking komende aankoop van een EGO Vernevelingsventilator is gedaan.

Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, kortingen of promoties. In het geval dat de 2.5Ah accu (BA1400T) niet beschikbaar is, zullen klanten niet worden voorzien van een alternatief gratis product. Alle gratis producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid, niet overdraagbaar en hebben geen alternatief in contanten.

Als het aangeschafte product rechtstreeks aan de consument wordt geleverd, kunnen extra kosten voor verwerking en verzending in rekening worden gebracht. De vermelde waarde van het gratis product is correct volgens de prijs gepubliceerd door www.egopowerplus.be per 01/01/2024.